Slovinsko 2007 - 29.-8.7.2007

Zelenci (pramen Sávy)